kennisnetwerk

Het Hoger Onderwijsveld is volop in beweging. Men ziet in dat onderwijsconcepten vernieuwd moeten worden omdat het werkveld waartoe wordt opgeleid snel en continu verandert. Studenten vragen om meer flexibiliteit.. Eigen tempo en eigen interesses spelen daarin een rol.
 

Onderwijsorganisaties zoeken hierin naar het hoe en experimenteren met flexibilisering en gepersonaliseerd onderwijs: anytime-anywhere-anyhow. Talentontwikkeling van elke student daarbij centraal stellend. Docenten en studenten moeten gaan samen-werken en samen-leren om onderwijs te innoveren. Feedback geven en ontvangen, zowel aan als door studenten, wordt hierbij gezien als belangrijk onderdeel van iemands ontwikkeling. Studenten wordt daarom geleerd dat het essentieel is steeds feedback op te halen over hun eigen werk en over hun vaardigheden onder hun peers, stagebegeleiders en mentoren, zodat men zich de skills eigen maakt waar de maatschappij om vraagt.
 

Onderwijsorganisaties spreken in hun strategische beleidsplannen over ‘practice what you teach’. Daar waar wij het heel normaal vinden om studenten te complimenteren met wat goed gaat en hen te helpen ontdekken waar hun kracht ligt, lijkt het wel of teams en managers het normaal vinden om te kijken naar wat er niet goed gaat in ons eigen werk. Doelen worden niet behaald: wat is er mis? Onze overtuiging is dat het ontwikkelpotentieel juist verscholen zit in de zoektocht naar wat wel goed gaat en hoe je dat kan verbinden aan het bereiken van doelstellingen.
 

In welke mate handelen teams van docenten op deze wijze? Zijn peer-reviews en feedbackmomenten onderdeel van het eigen werk? Op welke wijze gebruikt de docent de evaluatieresultaten? Welke feedback haalt men op over het eigen handelen? En in het licht van onderwijsinnovaties: hoe leren teams van projectresultaten en innovatie-pilots? Onze ervaringen laten ons zien dat ‘practice what you teach’ niet overal vanzelf gaat. Er is weerstand – er is geen tijd – er is vrijblijvendheid – er is geploeter en er zijn excuses om niet zelf aan de slag te hoeven gaan met innovatie. Misschien wel omdat we niet willen horen wat niet goed gaat?

ENERGIE EN VERANDERKRACHT KOMT VRIJ ALS WE ONTDEKKEN WAT HEEL GOED GAAT.

Ontwikkelingen in onderwijs

Wat kunnen wij hierin betekenen?

Onze missie: een significante bijdrage leveren aan de veranderkracht en het innoverend vermogen van onderwijsorganisaties.
 

Onze visie: door medewerkers in onderwijsorganisaties hun eigen veranderkracht te laten ontdekken, zullen zij zich ontwikkelen tot professionals die toekomstgericht onderwijs ontwerpen, verzorgen en evalueren. Wij zijn ervan overtuigd dat tastbare resultaten in organisaties vooral tot stand komen als wordt voortgebouwd op positieve ervaringen.
 

Op die manier maken de onderwijsprofessionals van de toekomst verbinding tussen studenten, teams van docenten en werkveld door samen succesfactoren van onderwijs te vinden op basis waarvan verbeteringen en innovaties zullen ontstaan.

succesvol veranderen start op basis van eerdere successen
DELEN VAN KENNIS TEN BEHOEVE VAN DE ONTWIKKELING VAN ONDERWIJS